Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LABE WOOD s.r.o.

Verze: 1/2022

Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi společností LABE WOOD s.r.o., se sídlem Litoměřická 836, 41108 Štětí, IČ: 227 93 895, zapsaná pod sp. zn. C 31586 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, jakožto prodávajícím („LW“) a Kupujícím, jak je definován níže, a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, není-li ve smlouvě ujednáno jinak.

1. Definice

„Kupující“: podnikatel ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění („OZ“).

„Smlouva“: rámcová kupní smlouva uzavřená mezi LW a Kupujícím, vč. všech příloh a dodatků, dále dílčí kupní smlouvy (objednávky) realizované na základě rámcové kupní smlouvy, nebo samostatné kupní smlouvy (objednávky), pokud mezi smluvními stranami nebyla uzavřena rámcová kupní smlouva.

„Zboží“: se rozumí jehličnaté řezivo podle aktuální nabídky LW, určené jednotlivě nebo co do množství a druhu podle konkretizace uvedené ve Smlouvě.

2. Postup při objednávce Zboží

Na základě nezávazné poptávky Kupujícího mu LW zašle nabídku s uvedením lhůty platnosti nabídky, po jejím odsouhlasení mu LW zašle návrh na uzavření smlouvy, kterou jako první podepíše Kupující a pošle LW. Smlouva je uzavřena až poté, co ji podepíše LW. O této skutečnosti LW Kupujícího neprodleně informuje.

3. Cena. Platební a dodací podmínky

Cena je sjednána bez DPH, která bude připočtena ve výši dle příslušných právních předpisů.

Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, bude Zboží dodáno v termínu ujednaném ve Smlouvě poté, co bude na účet LW uvedený na faktuře připsána úhrada ceny v plné výši, včetně DPH, nákladů na impregnaci (je-li požadována), přepravu, balné apod. („cena“), popřípadě první zálohová platba, pokud bylo mezi smluvními stranami sjednáno placení ceny formou záloh. LW je oprávněn plnit i před ujednaným termínem plnění.

Cena či jakékoliv jiné peněžité plnění je splatné do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury), není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

Kupující uděluje souhlas s použitím daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.

V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny v ujednaném termínu a/nebo jakéhokoliv jiného peněžitého plnění ve stanoveném termínu, je LW oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok LW na náhradu škody/ újmy ji vzniklé porušením povinností Kupujícího v plné výši. LW je oprávněn požadovat úhradu veškerých nákladů na upomínání a vymáhání platby.

Zboží je dodáno řádně a včas i pokud je dodáno s drobnými vadami nebránícímu řádnému a bezpečnému užívání.

4. Přechod nebezpečí škody na věci a výhrada vlastnictví

Nebezpečí škody na Zboží, vč. rizika ztráty, přechází na Kupujícího nejpozději předáním Zboží prvnímu přepravci nebo dle ujednané dodací parity Incoterms 2020.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením ceny.

5. Práva z vadného plnění a odpovědnost za škodu

Přípustná odchylka (ujednané vs. dodané množství): 4 %. Cena je účtována dle skutečně dodaného množství. Odchylka nepřesahující 4 % množství ujednaného ve Smlouvě není považována za vadu.

Kupující je povinen zkontrolovat dodané Zboží (druh, množství a jakost atd.), ihned při jeho převzetí od přepravce a na dodacím listu potvrdit řádné a úplné převzetí Zboží. Zjevné vady Zboží a množstevní vady je Kupující povinen LW oznámit neprodleně, nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí Zboží, a to e-mailem na reklamace@labewood.cz, vč. popisu vady. Reklamaci ostatních vad je Kupující povinen LW oznámit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění e-mailem na reklamace@labewood.cz, vč. popisu, jak se vada projevuje a přiložit kopii faktury a dodacího listu. K reklamacím uplatněným jiným způsobem, neoprávněným subjektem či uplatněným opožděně nebude přihlíženo.

Pro vyloučení pochybností LW uvádí, že na Zboží neposkytuje záruku za jakost.

U oprávněné reklamace se LW zavazuje vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace, popř. do 30 dnů ode dne doručení reklamovaného Zboží LW, je-li to k posouzení vady nezbytné. Vady budou odstraněny dodáním nového či chybějícího Zboží nebo vystavením dobropisu Kupujícímu, a to podle volby LW.

Nebude-li reklamace uznána LW za oprávněnou je Kupující povinen nahradit LW všechny náklady vzniklé v této souvislosti, zejména náklady vynaložené na přepravu Zboží.

LW neodpovídá za vady a škody vzniklé během přepravy Zboží na místo určené Kupujícím (ledaže z ujednané dodací parity Incoterms 2020 vyplývá něco jiného), neodborným či nevhodným používáním Zboží nebo jeho dalším zpracováním, včetně stavebních a montážních prací, nevhodným skladováním, nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou, v důsledku vyšší moci, nedodržením právních předpisů ze strany Kupujícího či třetích stran či vzniklé v důsledku jiných příčin bez zavinění LW.

Celkový rozsah odpovědnosti LW za škodu, vč. smluvních pokut a jiných nároků vzniklých v souvislosti s porušením povinnosti/povinností LW, je omezen do výše 10 % ceny dle Smlouvy (bez DPH), a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. LW není povinen hradit nepřímé a následné škody tím vzniklé (ušlý zisk, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek opožděného dodání Zboží, v důsledku nedosažení plné shody se Smlouvou apod). Výše uvedené omezení se nepoužije v případě, že škoda byla způsobena úmyslně / hrubou nedbalostí ze strany LW.

6. Vyšší moc

LW je oprávněn pozastavit plnění svých povinností dle Smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vyšší moci ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku, a to zejména stávka, přírodní katastrofa, epidemie, zákazy vývozu / dovozu nařízené orgánem státní správy, LW nezaviněná regulace (přerušení / omezení) odběru energií, teroristický útok, povstání, mobilizace, válka apod., vč. překážek způsobených úkony / nekonáním orgánů veřejné správy. LW se zavazuje o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího.

7. Odstoupení od smlouvy

LW je oprávněna od Smlouvy odstoupit v ujednaných a zákonem předvídaných případech, dále u podstatného porušení smluvních povinností ze strany Kupujícího, a to zejména v případě:

a)     prodlení Kupujícího s úhradou celkové ceny či jiného peněžitého plnění delší než 30 dnů,

b)     porušení jakékoliv smluvní povinnosti ze strany Kupujícího, kdy závadný stav neodstraní ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byl LW na tuto skutečnost písemně upozorněn,

c)     že bude rozhodnuto o zrušení Kupujícího a o jeho likvidaci, nebo

d)     že vůči Kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení (s výjimkou případů, kdy je insolvenční řízení zahájeno na základě zjevně nedůvodného nebo šikanózního insolvenčního návrhu třetí osoby).

Nárok na náhradu škody či újmy vzniklé v této souvislosti LW tím není dotčen.

8. Závěrečná a společná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy mezi LW a Kupujícím vzniklé na základě Smlouvy se řídí právním řádem ČR a práva a povinnosti neupravené ve Smlouvě / v těchto VOP se řídí zejména příslušnými ustanoveními OZ.

Smluvní strany vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy a VOP byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe mezi nimi zavedené či obchodních zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění na základě Smlouvy, nebude-li výslovně sjednáno jinak.

V případě změn VOP se LW zavazuje informovat Kupujícího o změně nejpozději 15 dnů přede dnem účinnosti změn. Oznámení o změně VOP zveřejní LW na svých webových stránkách a emailem informuje o tom Kupujícího.

V případě vzniku vzájemného sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně smírnou cestou. Nedojde-li po vzájemných jednáních k jeho vyřešení, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému českého soudu, kterým je místně příslušný soud, v jehož obvodu má LW své sídlo. Rozhodným právem je vždy právo ČR. V souladu s čl. 6 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na právní vztah založený Smlouvou tato úmluva nepoužije.

LW je oprávněna postoupit jakoukoli pohledávku vzniklou na základě Smlouvou bez souhlasu Kupujícího. Kupující je oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku v souvislosti se Smlouvou jen na základě předchozího písemného souhlasu LW. LW je oprávněna provést jednostranné započtení vzájemných pohledávek vůči Kupujícímu.

Odchylně od relevantních ustanovení OZ si smluvní strany sjednávají, že promlčecí lhůta trvá 5 let.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2.2022

Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek si můžete stáhnout zde.